Category

Uncategorized @cs

Novinky ve verzi k 22. 1. 2018

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Možnost definovat provozovny pracoviště

V konfiguraci pracoviště vedle záložek Smlouvy a Skupiny byla doplněna třetí záložka Provozovny, ve které je možné definovat provozovny daného pracoviště.

Dále byla upravena definice ordinačních dob kalendářů, kde byl v definici ordinační doby pod rozbalovacím seznamem Pracoviště doplněn rozbalovací seznam Provozovna s jednotlivými provozovnami pro dané IČP. Zde vybraná provozovna se použije jako výchozí hodnota u objednávek vytvářených v daném bloku ordinační doby.

V definici objednávek byl doplněn rozbalovací seznam Provozovna. Výchozí hodnota v tomto poli odpovídá definici ordinační doby, ale je možné jí změnit.

Při vytváření SMS/e-mailové notifikace se při náhradě zástupných řetězců v definici notifikace použijí údaje z provozovny uvedené v objednávce.

Pokud není provozovna na úrovni objednávky vybraná, nebo se jedná o notifikaci na objednávku mimo ordinační dobu, použijí se údaje definované na úrovni pracoviště.

Při zadávání cesty v editoru výkonů se v rozbalovacím seznamu Odkud nabízí nejen výchozí adresa ordinace, ale také adresy jednotlivých provozoven.

 

Úprava v externích fakturách

Konfigurace číselných řad externích faktur byla rozšířena o možnost Podřízená společnost.

U faktur je možné vyznačovat stav uhrazení (k tomu slouží tlačítko Uhradit v seznamu faktur v účtu pacienta nebo v modulu Finance). V případě, že se jedná o fakturu, na které byl vyznačen způsob platby Hotově, je při změně stavu automaticky vytvářen příjmový pokladní doklad.

 

Rozšířené typy skladů

FONS Galen v základní verzi umožňuje evidovat skladové zásoby očkovacích látek. Coby nadstavbovou funkcionalitu je možné zapnout rozšíření skladů o další typy evidovaných komodit.

V rámci rozšířených typů skladů je možné evidovat následující typy zboží:

 • HVLP
 • PZT
 • MTZ
 • Ostatní

V případě HVLP a PZT je realizováno provázání na vykazování ZUM/ZULP v editoru výkonů.

Zapnutí funkcionality na konkrétních pracovištích mohou provádět pouze pracovníci Stapro.

 

Export variabilního symbolu do KDavek

Do KDavek se exportuje variabilní symbol nastavení v konfiguraci pracoviště.

 

Úprava vyhledávání v kartotéce

V kartotéce probíhá filtrování podle jména nově bez zohlednění diakritiky.

 

Úprava výpočtu, do kdy vystačí předepisovaný lék

Výpočet nově počítá s půl i čtvrt tabletkami, rozpis lze zadávat s tečkou i čárkou (například 0,5-0-0,  0.5-0-0, 0,5×1, 0.5×1)

 

Rozšíření období v dashboardu

Do rozbalovacího seznamu Období byly doplněny položky Včera, Aktuální měsíc a Minulý měsíc.

Novinky ve verzi k 8. 1. 2018

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Revize modulu Nástroje

Jednotlivé volby v modulu Nástroje byly sloučeny do skupiny nástrojů. Horní lištu modulu tvoří nově ikony těchto skupin. Jednotlivé skupiny jsou pak rozděleny do záložek, které obsahují konkrétní konfigurace (+/- odpovídají stávajícím ikonám).

Aktuálně jsou definovány tři skupiny:

 • Číselníky
 • Šablony
 • Speciální moduly

Ve skupině Číselníky jsou umístěny tyto konfigurace:

 • Skup. pacientů
 • Disp. skupiny
 • Lékaři
 • Seznam NSP
 • Oblíbené číselníkové položky
 • Sledování defektů

Ve skupině Šablony jsou umístěny tyto konfigurace:

 • Šablony výkonů
 • Šablony f.+v.
 • Fráze
 • Záhlaví tisku (dostupné jen je-li uživatel přihlášen do modulu Správce)
 • Styly tisků (dostupné jen je-li uživatel přihlášen do modulu Správce)
 • Poučení očkování (dostupné jen je-li uživatel přihlášen do modulu Správce)
 • Notifikace (přesunout z modulu Komunikace)

Skupina Spec. moduly se zobrazuje jen na pracovištích, pro které existuje nějaké zvláštní konfigurace, která se u jiných odborností nevyskytuje. Patří sem tyto konfigurace:

 • Těhot. akce (aktivní jen v rámci gynekologie)
 • Rehabilitace (aktivní jen v rámci fyzioterapie)

 

Poznámky:

 • Dříve dostupná ikona Zástup byla odstraněna, funkcionalita zástupů bude v budoucnu revidována.
 • Nastavování šablon pro Notifikace již nově není dostupné přes modul Komunikace.

Novinky ve verzi k 17. 8. 2017

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Doplnění jména odpovědného lékaře do infopanelu pacienta

Doplněno zobrazování jména odpovědného lékaře v infopanelu pacienta v seznamu návštěv. Zobrazování je podmíněno parametrem Zobrazovat jméno odpovědného lékaře v UI konfiguraci na pracovišti.

 

Storno externí faktury

Na pokladně je možné provádět storno externí faktury (obdoba storna příjmového pokladního dokladu).

 

Možnost uživatelsky nezahrnout kapitace do vyúčtování

Při tvorbě vyúčtování je možné pomocí škrtátka Nezahrnovat kapitaci zamezit tvorbě kapitačních dávek v rámci daného vyúčtování.

 

Hromadné zařazování do skupin a dispenzárních skupin

V kartotéce je možné s využitím multiselectu označit více pacientů a hromadně se zařadit do dispenzárních nebo uživatelských skupin. K tomu slouží pravé tlačítko a položka kontextového menu Zařadit.

 

Stav zpracování laboratorního výsledku

Laboratorní výsledky doplněny o možnost vyznačovat stav zpracování (Nový, V pořádku, Nutná konzultace, Ostatní). V modulu komunikace i v detailu výsledku v dekurzu je doplněn rozbalovací seznam se stavy zpracování a textové pole Komentář lékaře. Uložení změn je nutné výslovně provést tlačítkem Uložit změny.

V UI konfiguraci, v sekci ovlivňující kopírování výsledků, bylo doplněna škrtátko Kopírovat komentář lékaře (ve výchozím stavu vypnuto -> nekopíruje se), které ovlivňuje, zda se při kopírování výsledku do dekurzu přenáší i případný komentář.

 

Možnost změnit číslo pokladního dokladu

Při platbě v hotovosti doplněno pole Číslo pokl. dokladu, kde se zobrazuje příští číslo dokladu z číselné řady. Uživatel má možnost toto číslo změnit a číselnou řadu tak posunout (obdobný princip, jako je u faktur).

 

Možnost evidence osobního čísla u uživatelů

U uživatelů je možné evidovat atribut Osobní číslo. V rámci jedné společnosti se jedná o unikátní údaj, dva uživatelé nemohou mít stejné osobní číslo.

 

Doplněna možnost dvoufázové autentizace

Do FONS Galen byl implementován mechanismu dvoufázové autentizace s využitím SMS kódů (aktivace SMS služby je podmínkou). Pro tyto potřeby byla evidence uživatelů rozšířena o položku pro zadání mobilního čísla.

Dvoufázovou autentizaci je nutné aktivovat ve Správě společnosti na úrovni Společnost. Zapíná se volbou SMS a následně určením, pro které typy klientských aplikací se má dvoufázová autentizace použít.

Podmínkou pro zapnutí dvoufázové autentizace je, aby všichni aktivní uživatelé společnosti (bez rozlišení typu uživatele) měli zadané mobilní číslo.

Dalšími konfiguračními možnostmi jsou volby:

  • Frekvence dvoufázového ověření – je možné zadat, že autentizační kód má být zasílán po každém zadání loginu a hesla, nebo na daném PC pro daného uživatele pouze při první přihlášení.
  • Platnost vygenerového PINu – určení doby (počet minut od vygenerování), po kterou je možné daný PIN použít.
  • Maximální počet SMS – počet SMS, které si uživatel může pro jedno přihlášení vygenerovat.

Přehled novinek k 7. 8. 2017

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Doplnění pozitivních listů SZP ČR

U pacientů s jinými ZP, než 111, se zobrazuje informace o zařazení konkrétních léků do PL pojišťovny podle pozitivních listů SZP (viz webové stránky SZP).

 

Možnost zadat cestu k jiné instalaci TeamVieweru
Na úrovni společnosti je možné definovat položky Vzdálená správa – cesta a Vzdálená správa – parametry, prostřednictvím kterých je možné nastavit jinou instanci TeamVieweru (event. jiného obdobného programu) v dané společnosti.

Úprava nezahrnuje distribuci zákaznického TeamVieweru.

Poznámka: Pro vyvolání jiného TeamVieweru z přihlašovacího dialogu je zapotřebí, aby před použitím proběhlo alespoň jedno úspěšné přihlášení.
Možnost zadání šarže u očkování

U zadání očkování formou Doplnění je možné zadat i šarži a exspiraci.

 

Úsporné kopírování laboratorní výsledků do dekurzu

V konfiguraci pracoviště byla doplněna sekce „Kopírování laboratorních výsledků„. Jsou zde volby:

 • Škrtátko Vypnout odřádkování při kopírování laboratorních výsledků
  Je-li toto škrtátko zapnuto, pak při hromadném kopírování laboratorního výsledku do dekurzu není po každém výsledku prováděno odřádkování
 • Škrtátko Vypnout dotahování mezí
  Je-li toto škrtátko zapnuto, nejsou při kopírování laboratorního výsledku do dekurzu kopírovány referenční meze
 • Textové pole Oddělovač výsledků
  Definuje sekvenci znaků, které jsou v případě vypnuté odřádkování použity jako oddělovač mezi jednotlivými výsledky

 

Monitoring pohybu uživatele v datech

Na úrovni společnosti je možné zapnout volbu Monitorovat nahlížení data. Je-li tato volba zapnuta, zaznamenává se pohyb uživatele po vybraných částech dokumentace (Karta pacienta, Dekurz, Anamnéza, Vyšetření, Formuláře, Medikace, Očkování a Historie pacienta).

 

Modul Systémové logy

Galen provádí záznamy o různých činnostech. Tyto byly přístupné na různých místech aplikace, nově jsou vyčleněny do samostatného modulu. Tento modul je součástí modulu Správce a přístup do něj se nastavuje na úrovni jednotlivých uživatelů.

Přehled novinek k 12. 7. 2017

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Doplnění sekce Moč do měření

V měření je nově možné vyznačit výsledek testu moči na přítomnost bílkoviny, cukru nebo krve. Jedná se pouze o stavovou informaci (nalezeno/nenalezeno).

 

Úprava dialogu pro zadávání měření

V UI konfiguraci pracoviště doplněna volba Historie v okně měření. Ve výchozím stavu je položka vypnutá.

Při zapnutí této položky Historie v okně měření se pro každou zadávanou hodnotu zobrazují i dříve zadané hodnoty. Třísloupcové rozvržení okna měření bylo změněno na dvousloupcové. V pravé části v ušetřeném místě byla doplněna tabulka obsahující hodnoty měření veličiny, ve které se aktuálně nachází kurzor

Pozn.: Položky, které jsou určeny jen pro pediatra, se nově zobrazují pouze pediatrovi.

 

Aktualizace KVO skóre při změně anamnézy

Při změně anamnézy (parametr kuřák) se provádí aktualizace výsledku KVO skóre v již existujících měřeních. Logika výpočtu se nemění.
Aktualizují se vždy jen ta měření, která spadají do intervalu platnosti dané anamnézy. Při ukládání anamnézy se zobrazuje dotaz, zda si uživatel opravdu přepočet KVO skóre u existujících měření přeje. (Ano = dojde k uložení anamnézy a přepočtu měření, Ne = dojde k uložení změny anamnézy, ale měření se nepřepočte, Storno = změna anamnézy se neuloží a není proveden přepočet měření).

 

Rozšíření modulu Fotodokumentace

Ve správě defektů přes modul Správce doplněna možnost filtrace podle zařízení a období.

 

Úprava rozšířeného filtru registrací. 

Nově by pro pole Registrace od i Registrace existuje dvojice datumových polí Od-Do (např. interval, ve kterém se musí nacházet Registrace od).

 
Filtrace v šablonách výkonů

Doplněna filtrace v šablonách výkonů. Pokud do šablon výkonů uživatel vstupuje přes konkrétní pracoviště, zobrazují se pouze šablony tohoto pracoviště. Nad seznamem šablon je možné filtrovat pomocí textového pole pro zadání názvu šablonu (vyhledávání like %XXX%).

Pokud do šablon výkonů vstupuje uživatel přes modul Správce, pak se zobrazují šablony všech pracovišť a nad seznamem šablon je možné filtrovat navíc pomocí rozbalovacího seznamu se seznamem pracovišť.

 

Kopírování závěru vyšetření do dekurzu

Doposud bylo kopírování v dekurzu aplikováno pouze na text návštěvy (text zadávaný lékařem přímo do dekurzu). V těle dekurzu se ale zobrazuje i případný závěr vyšetření, ale fakticky se jedná o pouhý náhled na část vyšetření, ne o o text návštěvy.

Úprava umožňuje kopírovat i tento text (jde o další šipku v kontejneru vyšetření – tedy ne v rámci kopírování textu návštěvy).

 

Úprava informací o zaměstnání

V informací o zaměstnání doplněna možnost evidovat, že výkon pracovního poměru je u určité osoby pozastaven.

Pole nabývá následujících hodnot:

 • Ne (=výchozí hodnota)
 • MD+RD (= mateřská dovolená, rodičovská dovolená)
 • DPN (= dlouhodobá pracovní neschopnost)
 • Jiný důvod

V PLS aplikaci byla nad tímto stavem doplněna filtrace.

 

Poznámka k zaměstnání

V definici zaměstnance přibylo pole Poznámka (admin). Toto pole je k dispozici v PLS Aplikaci, nebo v detailu zaměstnání pacienta ve standardním Galenu, pokud je uživatel přihlášen na recepci nebo v modulu Správce (tedy ne přes pracoviště).

 

Úprava PLS Aplikace – výběr firem

V PLS aplikaci je umožněno přiřazení jednoho uživatelského účtu více firmám. Po přihlášení do aplikace je nabídnut výběr firem, pod které se daný uživatel může přihlásit (stejně jako tomu je v IS Galen při přihlašování do ordinace). V každé bublině je název firmy, IČO a město. Během práce se může uživatel přepínat mezi firmami.

 

Rozšíření filtrů v PLS aplikaci

Nově je k dispozici filtrace podle střediska, ke kterému jsou zaměstnanci evidovaní.

Rozbalovací seznam „Dle intervalu“ byl nahrazen dvěma poli „Od“ a „Do“, do které uživatel může zadávat kalendářní data. Vedle těchto polí je výběrová šipka, která umožní nastavit:

 • 90 dní
  Nastaví Od = Dnešek+90, Do = „“
 • < 90 dní
  Nastaví Od = Dnešek+7, Do = Dnešek+90
 • < 7 dní
  Nastaví Od = Dnešek+0, Do = Dnešek+7
 • < 0 dní
  Nastaví Od = „“, Do = Dnešek

Microsoft Awards 2017

By | Uncategorized @cs | No Comments

STAPRO se stalo finalistou 19. ročníku soutěže Microsoft Awards o nejlepší IT projekty realizované partnery společnosti Microsoft pro zákazníky v České republice a na Slovensku. Řešení „Fons Galen – Alzheimer centrum“ bylo oceněno v kategorii Zdravotnictví pro Českou republiku. Read More

Novinky ve verzi k 29. 5. 2017

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Vyhledávání nejbližšího volného termínu pro objednávku (časově omezeno, poté placená nadstavba)

V kalendáři doplněna možnost vyhledávat nejbližší volný termín v aktuálně zobrazených kalendářích. Tato volba je doplněna v pohledech Den, Týden, Měsíc.

Pro potřeby vyhledávání jsou doplněna tlačítka První, Předchozí a Další a textové pole Délka.

Tlačítko První nalezne první časové okno od aktuálního data a času. Tlačítko Předchozí se pokusí dohledat předchozí časové okno od naposledy nalezeného časového okna. Tlačítko Další dohledá následující časové okno od naposledy nalezeného časového okna.

Textové pole Délka udává velikost hledaného časového okna (ve výchozím stavu je nastaveno 15 minut).

Vyhledávání probíhá po jednotlivých dnech, ale pouze v rámci definované ordinační doby pro ten který den. Vyhledává se napříč zobrazenými kalendáři (může být nalezeno časové okno 10:00-10:15 v kalendáři A, pak časové okno 10:45-11:00 v kalendáři B a pak časové okno 14:00-14:15 zase v kalendáři A apod.)

Při vyhledávání se ignorují objednávky a záznamy s příznakem „rezervace času“.

Pozor: Jedná se o dočasně zpřístupněnou nadstavbovou funkcionalita. Tato funkcionalita bude po určité době vypnuta a bude jí možné zapnout jako placenou nadstavbu programu.

 

Možnost nezobrazovat okno s konfigurací tisku denního záznamu

V konfiguraci dialogu pro tisk denního záznamu přibyla volba Příště již nezobrazovat. Pokud tuto volbu uživatel zaškrtne, při příštím tisku denního záznamu je konfigurační dialog přeskočen a uživateli se otevře rovnou náhled tisku.
Volbu je dodatečně možné změnit v konfiguraci uživatele (F2) na daném PC. Na záložce Nastavení přibylo tlačítko Konfigurace tisku dekurzu, které otevírá stejný dialog.
Úprava filtrace v kalendáři
Do pohledu Seznam -> Všechny záznamy bylo doplněno pole pro filtraci podle Příjmení, Čísla pojištěnce a Kalendář. Dále byl v tomto pohledu skryt rozbalovací seznam Kalendáře.

 

Možnost uživatelsky definovat validaci formátu kontaktů

Na úrovni společnost byla doplněna konfigurace, která definuje způsob validace zadávaných kontaktů pacienta (mobil, telefon, e-mail). Pro každý typ kontaktu možné nadefinovat jeden i více regulárních výrazů. Při ukládání kontaktu daného typu se kontroluje, zda zadaná hodnota kontaktu odpovídá alespoň jednomu regulárnímu výrazu pro daný typ. Pokud ano, uložení se provede, jinak je uživatel informován, že kontakt nesplňuje požadovaný formát.
Možnost editovat žádanku ZM (OR-CZ)

V historii pacienta doplněna možnost zobrazit žádanku pro editaci samotné žádanky (aktuálně bylo možné pouze editovat popis). Pro editaci žádanky se použije tlačítko Změna údajů žádanky. 

Při editaci žádanky nedochází ke změně již přiděleného čísla žádanky, při ukončení editace bude vystoupen znovu soubor v HL7 formátu se stejným číslem žádanky.
Doplněna správa defektů

Do modulu Nástroje byla doplněna správa defektů. Zobrazují se zde defekty přiřazené pacientům daného pracoviště (je-li uživatel přihlášen na pracovišti) nebo celé společnosti (je-li uživatel přihlášen přes modul Správce).

Je zde možné defekty upravovat a mazat. Některé úpravy jsou omezeny (např. počáteční datum je možné změnit pouze tak, aby nepřekročilo datum prvního přiloženého obrázku, obdobně koncové datum je možné nastavit pouze tak, aby nepředcházelo poslednímu přiloženému obrázku; mazat defekty je možné pouze v případě, že se k nim neváže žádná fotodokumentace; atd.)

V ordinaci na záložce Historie je doplněna sekce Defekty, kde jsou uvedeny defekty evidované u daného pacienta na daném pracovišti.

Přehled novinek k 18. 4. 2017

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Výběrové šablony výkonů

Definice šablon výkonů byla rozšířena o položku typ šablony. Tato může nabývat následujících hodnot:

 • Standardní – Odpovídají aktuálně existujícím šablonám
 • Ošetřovatelská – Používají se v domech se zvláštním režimem
 • Výběrová – Pokrývají novou, dále popisovanou funkcionalitu

Definice výběrové šablony je stejná, jako definice standardní šablony. Rozdíl spočívá v tom, že u výběrové šablony se nedefinuje počet příslušného výkonu, ani ZUM, ani diagnóza. V okně editoru výkonů se výběrové šablony zobrazují zelenou barvou. Ne všechny výkony definované ve výběrové šabloně jsou nakonec přeneseny do editoru výkonů.

Po kliknutí na bublinu s příslušnou šablonou se v editoru výkonů zobrazí dialogové okno, které obsahuje tabulku s jednotlivými výkony, které jsou v šabloně definované (a které lze pro pojišťovnu daného pacienta vykázat).

U každého výkonu je v poli Počet předvyplněno množství 0, uživatel má možnost toto množství změnit. Hodnota pole Počet, kterou uživatel vyplní, ani kombinace jím „vybraných“ výkonů není v rámci tohoto dialogu validována vůči definovaným pravidlům. Tato validace probíhá až v okamžiku opouštění celého editoru výkonů.

Po potvrzení tohoto dialogu se do editoru výkonů přenesou ty výkony, u kterých uživatel vyznačil jiné množství, než nulu. Po přenesení výkonů ze šablony do editoru výkonů už takto zadané výkony chovají standardním způsobem, jako kdyby byly zadány ručně.

 

Doplnění konfigurace zobrazovacích metod

Konfigurace pro ORCZ doplněna o cestu k xVisionu a parametry volání. Je možné využít náhrady řetězců. Např. [@P.CisloPojistence] je při volání nahrazeno aktuálním číslem pojištěnce, [@ZM.ID] je při volání nahrazeno identifikátorem žádanky pro ORCZ.

Doplněn přístroj typu Obecné externí zařízení. Definice se skládá z názvu, který se uživateli zobrazuje, z cesty ke spouštěnému programu a parametrů, které mají být při volání programu použity. Opět je možné využít náhrady řetězců.

 

Možnost definovat povinné kontaktní údaje

V UI konfiguraci pracoviště byla doplněna volba Povinné kontaktní údaje tvořená třemi škrtátky: „Mobil“, „Telefon“, „E-mail“. Je-li některé z těchto škrtátek zapnuté, je při práci s pacientem kontrolována existence kontaktních údajů daného typu.

Pokud u pacienta není uveden kontaktní údaj požadovaného typu, pak je uživatel upozorněn vyskakovací „bublinou“ o tom, že daný kontakt není vyplněn. Tato bublina nezmizí do okamžiku, než na ní uživatel klikne, nebo dokud nedoplní kontakty požadovaného typu. Kliknutí na bublinu nepřepíná uživatele do karty pacienta.

Pokud si uživatel nepřeje daný kontakt uvést (nebo např. nemá telefonní číslo), je možné uvést kontakt bez hodnoty. V takovém případě je ale nutné nově zaškrtnou příznak Neuv. (= neuvedeno).

 

Možnost označit vybrané formuláře jako oblíbené

V UI konfiguraci pracoviště je možné položkou Rychlý přístup k formulářům určit, zda chtějí uživatelé daného pracoviště používat sloupec „Časté“ (výchozí volba) nebo sloupec „Oblíbené“.

V případě volby „Oblíbené“ je sloupec „Časté“ v seznamu formulářů nahrazen sloupcem „Oblíbené“.

V jednotlivých bublinách se začne zobrazovat hvězdička. Pokud na tuto hvězdičku uživatel klikne, označí formulář jako oblíbený (a začne se mu zobrazovat ve sloupci „Oblíbené“). U oblíbených formulářů se hvězdička zobrazuje žlutě. Opětovným kliknutím formulář z oblíbených odebere.

Konfigurace se ukládá na uživatele a pracoviště tzn., jedna osoba na dvou pracovištích má možnost označit jinou sadu formulářů.

 

Rozšíření exportu seznamů

Exporty, které nyní probíhaly pouze do Excelu (kartotéka, statistika, …) byly rozšířeny o možnost exportu do CSV souboru + do obecného XML souboru. Cílový formát i umístění souboru uživatel vybírá po kliknutí na ikonu pro export.

 

Podpora pro navazující specializovanou péči

V modulu Správce -> Nástroje -> Seznam NSP je možné definovat seznam ordinací, které poskytují navazující specializovanou péči (NSP).

Je vytvořena nová varianta poukazu K, na kterou je funkcionalita navazující specializované péče navázána.

V této variantě se poukaz od „normální“ varianty odlišuje:

 1. Pole „odeslán ad“ není editovatelné (ve smyslu zápisu hodnot).
 2. Na pole „odeslán ad“ je napojen číselník odborností VZP.
 3. Po výběr odbornosti se do pole „odeslán ad“ zapíše text „Kód odbornosti – název odbornosti“.

Pokud je vybraná odbornost evidovaná v některém záznamu ze seznamu NSP, pak je po tisku vyplněného poukazu bude nabídnuta volba, zda si uživatel přeje vytisknout seznam zařízení pro danou odbornost.

Pokud uživatel zvolí ano, pak se zobrazí okno se seznamem ordinací seřazeným podle preference a podle vzdálenosti od aktuálního pracoviště, který bude obsahovat ty ordinace, mají příznak oblíbenosti Preferované nebo Preferované MDCL.

Uživatel má možnost pomocí multiselectu označit některá zařízení, která mají být vytištěná.

Novinky ve verzi k 6. 3. 2017

By | specialni, Uncategorized @cs | No Comments

Kontrola signálního výkonu v parametrech smlouvy    

Při vykazování signálního výkon regulačního poplatku je kontrolováno, zda je v parametrech smlouvy příslušný výkon zadán. Pokud ne, nebo už daný řádek v parametru smlouvy není platný, je deaktivováno tlačítko s příslušnou částkou.

 

Úprava exportu KDavky

Je-li zadán větší počet určitého výkonu, než 9, do KDavky se vystoupí tento výkon na více řádcích.

 

Možnost omezení velikosti nahrávaných příloh

V modulu Správa organizace na úrovni pracoviště v UI konfiguraci je možné nastavit maximální rozměr (větší strany) pro nahrávané obrazové přílohy. Je-li nastaven, je před připojením příloha tato příloha zmenšena.

 

Možnost definovat formuláře orientované na šířku.

 

V tisku vyšetření a ošetřovatelského záznamu je možné zvolit pouze některé stránky k tisku.