All Posts By

fons galen

Novinky ve verzi k 5. 8. 2019

By | specialni | No Comments

Přidání informace o nahrazeném IČZ pro pojišťovnu 211 pro stažení zúčtovací zprávy

Do přehledu IČZ, pro které je možné zobrazit zúčtovací zprávu od pojišťovny, byla přidána informace nejen o IČZ, ze kterého bylo v aplikaci účtováno, ale také o IČZ, za které bylo účtování odesláno (v případě, že byla využita položka Nahradit IČZ).

 

Možnost vypnutí hlášky “ Platba kartou – Proběhla platba v pořádku? „

V nastavení pokladny (Správce/Správa organizace/Agendy/Pokladny)  nový chetbox „Platba kartou, potvrzení o provedení platby „

1/ pokud bude zaškrtnuto, tak se bude zobrazovat okno platba kartou

2/ pokud bude odškrtnuto, tak se okno platba kartou nezobrazí a zrovna dojde k tisku dokladu

 

Nastavení kalendáře – Volné dny – přidání položky čas od-do

V nastavení kalendáře (Správce/Správa organizace/Agendy/Kalendáře/Volné dny)  nové položky Čas od-do

Nově je možné si v kalendáři zadávat volné hodiny v kalendáři v určitý den. Pro možnost zadání hodin, musí být Datum od-do nastaveno shodně.

Novinky ve verzi k 22. 7. 2019

By | specialni | No Comments

Registrující lékař v kartě pacienta

Při vyplňování kolonky Registrující lékař v kartě pacienta je nyní možné vybírat nejen ze zadaných Spolupracujících lékařů, ale nově je přidán číselník Cetrálního registr lékařů a číselník Pracovišť dané společnosti.

 

Datum odeslání vyúčtování

V případě, že bude vyúčtování úspěšně odesláno z aplikace Fons Galen, bude automaticky vyplněna položka Odesláno v daném podání. Zároveň, pokud bude vyúčtování odesláno z aplikace, nebude tato položka editovatelná. Položka Odesláno je editovatelná pouze do chvíle, dokud není vyúčtování odesláno z aplikace.

 

Kalendář

Na každé záložce lze po stisku tlačítka „Nastavit výchozí“ nastavit, které hodnoty se mají zapamatovat jako výchozí. Při opětovném otevření se uložené hodnoty automaticky vyplní.  Hodnoty se ukládají v rámci kalendáře, tzn. pokud jeden uživatel hodnoty uloží, uvidí uloženou hodnotu i jiný uživatel kalendáře.

V záložkách lze uložit:

Objednání pacienta – typ objednávky

Záznam v kalendáři – délku (min.) a popis

Gen. rezervace času – zaškrtnutý checkbox Rezervace času, barvu a popis

 

Úprava statistiky FT poukazů

Jeden řádek zobrazuje jeden poukaz FT. Položky jsou: Číslo poukazu, Vystaven, IČZ, Číslo pojištěnce, Pojišťovna, Lékař, IČP, Odbornost, Vykázané výkony, Hodnota vykázaných výkonů, Dosud nevykázané výkony, Hodnota dosud nevykázaných.

 

eŽádanka laboratoře Spadia

Ve středu 24. 7. v ranních hodinách budou publikovány čtyři nové ežádanky laboratoře Spadia.

 

Druhá diagnóza v laboratorní eŽádance

 Do všech formulářů laboratorních eŽádanek byla přidána kolonka pro zadání druhé diagnózy. Tato položka není povinná.

 

Informace o plánované změně práce se zdravotnickou dokumentací

Na srpen 2019 je naplánováno nasazení úpravy, která přinese změnu práce se zdravotnickou dokumentací s ohledem na odst. 4 § 54 zákona 372/2011 Sb. O konkrétním datu nasazení budou uživatelé zavčas informováni. Dosud mohl zápis ve zdr. dokumentaci editovat pouze ten uživatel, který zápis provedl bez záznamu, kdy k této změně došlo. Tento způsob práce odpovídá tomu, že aplikace je pouze nástrojem pro vytváření dokumentace s tím, že  nutné náležitosti byly uvedeny přímo v dokumentaci, nikoli v aplikaci.

Nově bude možné, aby v rámci jednoho pracoviště kdokoli zápis ve zdr. dokumentaci upravoval. Tím zanikne funkcionalita tzv. zámků, které budou po nasazení úpravy odemčeny a nahrazeny auditní stopou.

Auditní stopa ukládá informace o jednotlivých změnách ve zdr. dokumentaci (dekurz, měření, výkony a ZUM, medikace, vyšetření a formuláře) s uvedením jména pracovníka, který změnu provedl a data, kdy ke změně došlo.

Novinky ve verzi k 8. 7. 2019

By | specialni | No Comments

Přebrání hodnot měření a diagnózy

V případě, že je ve stejný den na stejném pracovišti vytvářeno více vyšetření, jsou údaje zadané do měření a diagnózy mezi těmito vyšetřeními nebo z dekurzu přenášeny do vyšetření nového. Nově otevřené vyšetření hledá, zda ten stejný den byly do dekurzu nebo do jiného vyšetření zadané hodnoty měření nebo diagnózy. V případě, že tomu tak je, přenesou se nejnovější hodnoty ze stejného dne do tohoto nového vyšetření. Děje se tak bez ohledu na to, zda je vyšetření k jinému datu než k aktuálnímu.

 

Export průvodky eReceptu do PDF

Funkcionalita byla obnovena na žádost zákazníků, kteří mají souhlas pacientů s tím, aby se zdravotnická dokumentace pacienta zasílala e-mailem.
FG tento postup nedoporučuje proto, že je v rozporu s čl. 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Doporučuje se pouze uživatelům, kteří mají souhlas pacienta o tom, že zasílaný dokument, který obsahuje osobní údaje a údaje o zdravotním stavu pacienta, bude zaslán e-mailem, který není šifrován.

 

Pokladní doklady – dva nové sloupce s informacemi

Do modulu Finance/pokladní doklady byly přidány dva nové sloupce „Příjmení“ a „Jméno“.

 

Změny v okně při založení nového záznamu do kalendáře

Při zakládání nové objednávky do kalendáře byly provedeny tyto změny v okně objednávky

1) Pole „Poznámka“ bylo přejmenováno na pole „Poznámka pro pacienta“ Toto pole je ve většině případech využíváno jako pole pro poznámku k objednávce, která je určena pacientovi a chodí spolu s notifikací.

Možnost nastavení do notifikací – modul Nástroje/Šablony/Notifikace – položka Objednávka/Interní poznámka pro lékaře ( [@Objednavka.Poznamka] )

2) Přibylo zde pole “ Interní poznámka pro lékaře“. Toto pole je určeno k interním poznámkám k dané objednávce. Implicitně nechodí tato poznámka pacientovi.

Možnost nastavení do notifikací – modul Nástroje/Šablony/Notifikace – položka Objednávka/Interní poznámka pro lékaře ( [@Objednavka.InterniPoznamka] )

V PLS modulu objednávek po kliku do kalendáře nově vyskočí okno s objednávkou k editaci před odesláním.

Novinky ve verzi k 27. 5. 2019

By | specialni | No Comments

Prohlídky a vyšetření

Zobrazení informací o preventivních prohlídkách ve spodní liště. V prvním řádku se vypisuje poslední provedená prohlídka, která není preventivní. V druhém řádku se vypisuje poslední preventivní prohlídka.

Novinky ve verzi k 13. 5. 2019

By | specialni | No Comments

Odstranění položky „Hmotnost“ z karty pacienta

V kartě pacienta byla zneaktivněna kolonka pro zadání hmotnosti pacienta. Hmotnost pacienta z této kolonky se přenášela do eReceptu (v rámci eReceptu nepovinná položka). Zároveň byla v eReceptu kolonka pro zadání hmotnosti pacienta vytvořena. Do nově vytvořené kolonky hmotnost v eReceptu se hmotnost přenáší z měření, které je zadané v dekurzu. Uživatelé, kteří v kartě pacienta zadali hmotnost, budou v následujících dnech kontaktováni s dotazem, jakým způsobem chtějí s údajem naložit. Po ujasnění bude kolonka z karty pacienta smazána.

Změna pořadí „0“ u přeočkování

V případě, že byla očkovací látka pacientovi podána v rámci tzn. přeočkování, tak bylo vyplněno pořadí 0 proto, že se u přečkování neuvádí jeho pořadí (to se uvádí pouze u dávek). Nyní byla provedena úprava, kdy místo pořadí 0 bude přeočkování označeno jako Přeočk.

Vyřazování ze skupin

V tuto chvíli je možné vyřadit ze skupiny/skupin nebo z dispenzární skupiny/skupin více pacientů naráz v rámci jedné ordinace. Po označení pacientů a stisku pravého tlačítka myši se objeví mj. možnost Vyřadit.

Uzamknutí dekurzu a anamnézy při úpravě jiným uživatelem

Byla upravena funkcionalita uzamčení a editace dekurzu. Pokud má uživatel otevřen dekurz pacienta a jiný uživatel přihlášený na stejného odpovědného lékaře vkládá do dekurzu text z jiné části aplikace (např. automatické vložení poučení o očkování do dekurzu po zadání očkování), bude první uživatel o tomto kroku informován a dotázán, zda chce svůj text sloučit s textem jiného uživatele. V případě, že má uživatel dekurz uzamčen, nemůže jiný uživatel vkládat do dekurzu přílohy. Funkcionalitu je i nadále možné vypnout/zapnout v konfiguraci pracoviště.

Úprava nabídky očkovacích látek

V případě, že má uživatel na pracovišti nastaveno, aby se zobrazovala nabídka oblíbených očkovacích látek, ale zároveň na pracovišti nejsou oblíbené očkovací látky definovány, jako první se otevře nabídka očkovacích látek v záložce Aktivní.

Automatická kontrola na zadání regulačního poplatku

V konfiguraci pracoviště je nyní možné nastavit, zda a za jakých podmínek se má uživateli nabízet vykázání regulačního poplatku (tzv. signální výkon 09543, atd.). Celou kontrolu na zadání regulačního výkonu je možné vypnout odškrtnutím checkboxu Nabízet vykázání regulačního poplatku. V případě zaškrnutí checkboxu uživatel volí mezi možnostmi:
A) Vždy – po zadání jakéhokoli výkonu ve výkonech k aktuálnímu dni se po stisku tlačítka OK nabídne vykázání poplatku.
B) Při ukládání konkrétního výkonu – po vykázání konkrétního výkonu k aktuálnímu dni se po stisku tlačítka OK nabídne vykázání poplatku. Tyto konkrétní výkony, po jejichž vykázání se má regulační poplatek nabízet, je potřeba definovat v přehledu smluvních výkonů zaškrtnutím checkboxu u daného výkonu ve sloupci Regul. popl. Tento sloupec se zobrazí až ve chvíli, kdy bude zapnuta možnost „Při ukládání konkrétního výkonu“ v konfiguraci pracoviště.
Nabídka regulačního poplatku se zobrazuje pouze při vykázání výkonu k aktuálnímu dni.

Novinky ve verzi k 29. 4. 2019

By | specialni | No Comments

Kartotéka – Podrobný filtr – nové možnosti vyhledávání

Přidány nové zaškrtávací volby „Bez požadovaného … “ na záložce „Výkony a Dg“ a „Medikace“ v modulu Ordinace -> Kartotéka -> Podrobný filtr

Při zaškrtnutí této možnosti systém bude vyhledávat např. podle vzorce – najdi mi všechny pacienty u kterých není tento výkon/medikace.
Příkladem použití této funkce je vyhledávání pacientů, kteří nemají vykázané např. preventivní prohlídky.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> tlačítko v levé části obrazovky „Podrobný filtr“ -> záložky „Výkony a Dg“ a „Medikace“

Byl rozšířen podrobný filtr o položky Trvalá diagnóza a Diagnóza dekursu. Pacient s vyhledávanou trvalou diagnózou bude zobrazen ve chvíli, kdy platnost jeho trvalé diagnózy spadá alespoň do jednoho dne vyhledávaného rozmezí. V případě, že nebude do vyhledávání zadáno datum, pacient se zobrazí (bez ohledu, zda je trvalá diagnóza v daný okamžik platný, či nikoli).

Preventivní prohlídka – automatické vyplnění “ Datum příští prohlídky“

Aktuální stav – při zakládání preventivní prohlídky a kliku levým tlačítkem myši do pole s datem se vyplní aktuální datum
Nový stav – při zakládání preventivní prohlídky a kliku levým tlačítkem myši do pole s datem se vyplní aktuální datum + 695 dní

 

 

Novinky ve verzi k 15. 4. 2019

By | specialni | No Comments

Aktualizace e-žádanek do laboratoře

U laboratoře Prevedig byly aktualizovány e-žádanky a spolu se žádankou přesunuty do nového sloupce.
U laboratoře Aeskulab byla vytvořena nová e-žádanka Biochemie a imunologie. V úterý 16. 4. v ranních hodinách budou formuláře e-žádanek laboratoře Aeskulab smazány, protože jsou nahrazeny jednou z nových univerzálních e-žádanek Aeskulab: Mikrobiologie, Alergologie, Biochemie a Imunologie.

Prohlídka před nástupem do zaměstnání

Do definice Firmy je přidán atribut „Prohl. předem (dny)“. Položka bude obsahovat počet dní před “Zaměstnán od”, po který bude možné prohlídku vykonat

Novinky ve verzi k 18. 3. 2019

By | specialni | No Comments

Funkce oblíbené diagnózy

Bylo upraveno chování funkcionality Oblíbené diagnózy. V případě, že nejsou definovány žádné oblíbené diagnózy, nabízí se jako první celý číselník diagnóz. V případě, že je definována alespoň jedna oblíbená diagnóza, nabízí se číselník oblíbených diagnóz.

Oblíbené diagnózy se vztahují k jednomu pracovišti (nikoli k uživateli). Všichni pracovníci na daném pracovišti tedy sdílí společný seznam oblíbených diagnóz.

 

Uzamknutí dekurzu a anamnézy při úpravě jiným uživatelem

Ve chvíli, kdy bude mít uživatel na jiné stanici otevřen dekurz pacienta, druhý uživatel bude informován o této situaci a dekurz bude v tu chvíli pouze v režimu pro čtení. Je potřeba, aby uživatel potvdil, že je v režimu pro čtení. Jakmile první uživatel zavře okno dekurzu, dekurz u druhého uživatele po několika vteřinách automaticky přejde do režimu editace (zašedlé pole pro zápis bude opět bílé). Na stejném principu funguje i okno anamnéza.

 

Vyhledávání podle názvu v číselníku diagnóz a vyšetření.

Je možné vyhledávat ve všech typech rozbalovacích číselníků dle názvu.

TIP:  na záložce Dekurs v poli Dg. si zkuste psát text místo kódu a ověřte si funkcionalitu

 

Rozšíření kalendáře o jméno lékaře

V nastavení kalendáře nad blokem ordinačních hodin lze nyní nastavit nově uživatele.

Správce/Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Ordinační hodiny / – dvouklik na blok ordinačních hodin – / pole Uživatel

V nastavení správce/šablony/notifikace je nová položka k objednávce v kalendáři – uživatel kalendáře [@Objednavka.KalendarUzivatel]

Po nastavení této položky do notifikací platí tyto pravidla v posloupnosti od 1 do 3

1) Objeví-li systém hodnotu doplněnou nad blokem kalendáře, doplní ji.

2) V případě nenalezení ověří hodnotu v nastavení kalendáře  a doplní ji. ( Správce

Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Nastavení / pole Uživatel

3) V případě že, nenajde hodnotu nad nastavením kalendáře zůstane nedoplněna.
Díky této úpravě můžete mít nad každým blokem kalendáře uvedeného jiného uživatele / lékaře.

 

Vytváření obsahu magistraliter

Až dosud bylo možné jednotlivé složky magistraliter, pokud nebyly součástí číselníku HVLP, zapisovat pouze slovně do části Postup přípravy. Nyní byl nahrán číselník Látky, takže jednotlivé složky magistraliter není nutné vypisovat, ale je možné je po jedné přidat z číselníku. Postup magistraliter.