All Posts By

fons galen

Novinky ve verzi k 13. 5. 2019

By | specialni | No Comments

Odstranění položky „Hmotnost“ z karty pacienta

V kartě pacienta byla zneaktivněna kolonka pro zadání hmotnosti pacienta. Hmotnost pacienta z této kolonky se přenášela do eReceptu (v rámci eReceptu nepovinná položka). Zároveň byla v eReceptu kolonka pro zadání hmotnosti pacienta vytvořena. Do nově vytvořené kolonky hmotnost v eReceptu se hmotnost přenáší z měření, které je zadané v dekurzu. Uživatelé, kteří v kartě pacienta zadali hmotnost, budou v následujících dnech kontaktováni s dotazem, jakým způsobem chtějí s údajem naložit. Po ujasnění bude kolonka z karty pacienta smazána.

Změna pořadí „0“ u přeočkování

V případě, že byla očkovací látka pacientovi podána v rámci tzn. přeočkování, tak bylo vyplněno pořadí 0 proto, že se u přečkování neuvádí jeho pořadí (to se uvádí pouze u dávek). Nyní byla provedena úprava, kdy místo pořadí 0 bude přeočkování označeno jako Přeočk.

Vyřazování ze skupin

V tuto chvíli je možné vyřadit ze skupiny/skupin nebo z dispenzární skupiny/skupin více pacientů naráz v rámci jedné ordinace. Po označení pacientů a stisku pravého tlačítka myši se objeví mj. možnost Vyřadit.

Uzamknutí dekurzu a anamnézy při úpravě jiným uživatelem

Byla upravena funkcionalita uzamčení a editace dekurzu. Pokud má uživatel otevřen dekurz pacienta a jiný uživatel přihlášený na stejného odpovědného lékaře vkládá do dekurzu text z jiné části aplikace (např. automatické vložení poučení o očkování do dekurzu po zadání očkování), bude první uživatel o tomto kroku informován a dotázán, zda chce svůj text sloučit s textem jiného uživatele. V případě, že má uživatel dekurz uzamčen, nemůže jiný uživatel vkládat do dekurzu přílohy. Funkcionalitu je i nadále možné vypnout/zapnout v konfiguraci pracoviště.

Úprava nabídky očkovacích látek

V případě, že má uživatel na pracovišti nastaveno, aby se zobrazovala nabídka oblíbených očkovacích látek, ale zároveň na pracovišti nejsou oblíbené očkovací látky definovány, jako první se otevře nabídka očkovacích látek v záložce Aktivní.

Automatická kontrola na zadání regulačního poplatku

V konfiguraci pracoviště je nyní možné nastavit, zda a za jakých podmínek se má uživateli nabízet vykázání regulačního poplatku (tzv. signální výkon 09543, atd.). Celou kontrolu na zadání regulačního výkonu je možné vypnout odškrtnutím checkboxu Nabízet vykázání regulačního poplatku. V případě zaškrnutí checkboxu uživatel volí mezi možnostmi:
A) Vždy – po zadání jakéhokoli výkonu ve výkonech k aktuálnímu dni se po stisku tlačítka OK nabídne vykázání poplatku.
B) Při ukládání konkrétního výkonu – po vykázání konkrétního výkonu k aktuálnímu dni se po stisku tlačítka OK nabídne vykázání poplatku. Tyto konkrétní výkony, po jejichž vykázání se má regulační poplatek nabízet, je potřeba definovat v přehledu smluvních výkonů zaškrtnutím checkboxu u daného výkonu ve sloupci Regul. popl. Tento sloupec se zobrazí až ve chvíli, kdy bude zapnuta možnost „Při ukládání konkrétního výkonu“ v konfiguraci pracoviště.
Nabídka regulačního poplatku se zobrazuje pouze při vykázání výkonu k aktuálnímu dni.

Novinky ve verzi k 29. 4. 2019

By | specialni | No Comments

Kartotéka – Podrobný filtr – nové možnosti vyhledávání

Přidány nové zaškrtávací volby „Bez požadovaného … “ na záložce „Výkony a Dg“ a „Medikace“ v modulu Ordinace -> Kartotéka -> Podrobný filtr

Při zaškrtnutí této možnosti systém bude vyhledávat např. podle vzorce – najdi mi všechny pacienty u kterých není tento výkon/medikace.
Příkladem použití této funkce je vyhledávání pacientů, kteří nemají vykázané např. preventivní prohlídky.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> tlačítko v levé části obrazovky „Podrobný filtr“ -> záložky „Výkony a Dg“ a „Medikace“

Byl rozšířen podrobný filtr o položky Trvalá diagnóza a Diagnóza dekursu. Pacient s vyhledávanou trvalou diagnózou bude zobrazen ve chvíli, kdy platnost jeho trvalé diagnózy spadá alespoň do jednoho dne vyhledávaného rozmezí. V případě, že nebude do vyhledávání zadáno datum, pacient se zobrazí (bez ohledu, zda je trvalá diagnóza v daný okamžik platný, či nikoli).

Preventivní prohlídka – automatické vyplnění “ Datum příští prohlídky“

Aktuální stav – při zakládání preventivní prohlídky a kliku levým tlačítkem myši do pole s datem se vyplní aktuální datum
Nový stav – při zakládání preventivní prohlídky a kliku levým tlačítkem myši do pole s datem se vyplní aktuální datum + 695 dní

 

 

Novinky ve verzi k 15. 4. 2019

By | specialni | No Comments

Aktualizace e-žádanek do laboratoře

U laboratoře Prevedig byly aktualizovány e-žádanky a spolu se žádankou přesunuty do nového sloupce.
U laboratoře Aeskulab byla vytvořena nová e-žádanka Biochemie a imunologie. V úterý 16. 4. v ranních hodinách budou formuláře e-žádanek laboratoře Aeskulab smazány, protože jsou nahrazeny jednou z nových univerzálních e-žádanek Aeskulab: Mikrobiologie, Alergologie, Biochemie a Imunologie.

Prohlídka před nástupem do zaměstnání

Do definice Firmy je přidán atribut „Prohl. předem (dny)“. Položka bude obsahovat počet dní před “Zaměstnán od”, po který bude možné prohlídku vykonat

Novinky ve verzi k 18. 3. 2019

By | specialni | No Comments

Funkce oblíbené diagnózy

Bylo upraveno chování funkcionality Oblíbené diagnózy. V případě, že nejsou definovány žádné oblíbené diagnózy, nabízí se jako první celý číselník diagnóz. V případě, že je definována alespoň jedna oblíbená diagnóza, nabízí se číselník oblíbených diagnóz.

Oblíbené diagnózy se vztahují k jednomu pracovišti (nikoli k uživateli). Všichni pracovníci na daném pracovišti tedy sdílí společný seznam oblíbených diagnóz.

 

Uzamknutí dekurzu a anamnézy při úpravě jiným uživatelem

Ve chvíli, kdy bude mít uživatel na jiné stanici otevřen dekurz pacienta, druhý uživatel bude informován o této situaci a dekurz bude v tu chvíli pouze v režimu pro čtení. Je potřeba, aby uživatel potvdil, že je v režimu pro čtení. Jakmile první uživatel zavře okno dekurzu, dekurz u druhého uživatele po několika vteřinách automaticky přejde do režimu editace (zašedlé pole pro zápis bude opět bílé). Na stejném principu funguje i okno anamnéza.

 

Vyhledávání podle názvu v číselníku diagnóz a vyšetření.

Je možné vyhledávat ve všech typech rozbalovacích číselníků dle názvu.

TIP:  na záložce Dekurs v poli Dg. si zkuste psát text místo kódu a ověřte si funkcionalitu

 

Rozšíření kalendáře o jméno lékaře

V nastavení kalendáře nad blokem ordinačních hodin lze nyní nastavit nově uživatele.

Správce/Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Ordinační hodiny / – dvouklik na blok ordinačních hodin – / pole Uživatel

V nastavení správce/šablony/notifikace je nová položka k objednávce v kalendáři – uživatel kalendáře [@Objednavka.KalendarUzivatel]

Po nastavení této položky do notifikací platí tyto pravidla v posloupnosti od 1 do 3

1) Objeví-li systém hodnotu doplněnou nad blokem kalendáře, doplní ji.

2) V případě nenalezení ověří hodnotu v nastavení kalendáře  a doplní ji. ( Správce

Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Nastavení / pole Uživatel

3) V případě že, nenajde hodnotu nad nastavením kalendáře zůstane nedoplněna.
Díky této úpravě můžete mít nad každým blokem kalendáře uvedeného jiného uživatele / lékaře.

 

Vytváření obsahu magistraliter

Až dosud bylo možné jednotlivé složky magistraliter, pokud nebyly součástí číselníku HVLP, zapisovat pouze slovně do části Postup přípravy. Nyní byl nahrán číselník Látky, takže jednotlivé složky magistraliter není nutné vypisovat, ale je možné je po jedné přidat z číselníku. Postup magistraliter.

 

 

Novinky ve verzi k 18. 2. 2019

By | specialni | No Comments

Schránky zúčtovacích zpráv

Role Správce -Vyúčtování – Schránky

V tomto modulu je možné stahovat zúčtovací zprávy od pojišťoven vyjma pojišťovny 111, která tuto službu neposkytuje. U stávajících pojišťoven (201, 205, 207, 209, 213) byla upravena funkcionalita týkající se nových zpráv. Po zašktnutí checkboxu „Pouze nové“ se zobrazí ty zprávy, které nebyly na portále dané pojišťovny nebo v Galenu pomocí tlačítka v řádku data dané zprávy označené jako přečtené. Pokud je zpráva označená jako přečtená, není již písmo data dané zprávy označeno tučně. Po označení zprávy jako přečtené zpráva zůstává ve výběru „Pouze nové“ a je možné  ní dále pracovat. Zpráva z výčtu zmizí až po překliknutí na jinou schránku, popř. jinou pojišťovnu.

Údaj o počtu nových zpráv se změní až v okamžiku, kdy jsou schránky dané pojišťovny zobrazeny znovu, např. po překliku na jinou pojišťovnu a zase zpět.

Zúčtovací zprávy pojišťovny 211

Tato pojišťovna používá jiný způsob práce se zúčtovacími zprávami, a proto je obsah okna odlišný oproti ostatním pojišťovnám. U pojišťovny 211 je možné zobrazit zúčtovací zprávu, která byla vystavena k dané faktuře. Po výběru pojišťovny je tedy potřeba zvolit daný rok a IČZ. Po zvolení iČZ je potřeba zadat heslo pro komunikaci s ZPMV. Následně jsou zobrazeny faktury které byly odeslány z Galenu. Po kliknutí na fakturu se v pravé části obrazovky zobrazí zúčtovací zpráva.

 

Faktura pro neplátce DPH

Pro neplátce DHP byla vytvořena nová faktura – jak faktura pro vyúčtování na pojišťovnu, tak externí faktura pro pacienty.

 

Faktura pro vyúčtování na pojišťovnu

V modulu Správa organizace lze na společnosti, resp. podřízené společnosti nastavit, jaká faktura se má použít. Pokud na podřízené společnosti není typ aktury nastaven, bere se faktura, která je nastavena na společnosti.

 

Faktura pro pacienty

V modulu Správa organizace lze na pracovišti povolit platbu na fakturu a také zvolit, jaký typ faktury se má použít. Dosud byly k dispozici dva typy Faktura a Faktura/invoice (jednotlivé položky jsou uvedené jak česky, tak anglicky. Nově přibyly další dvě varianty pro neplátce DPH.

 

Předpis léku s indikačním omezením P – přidání hlášky s informacemi.

Při předepisování léku s indikačním omezením P byla přidána standartní hláška v procesu (nové okno), které upozorní uživatele na indikační omezení P s informacemi.

Tyto informace lze také zjistit najetí myší při zvolení daného léku na písmeno P v popisu.

 

Zrušení prvního velkého písmena u kontaktů typu E-mail

Na kartě pacienta při zadávání kontaktu typu E-mail byla zrušena podmínka prvního velkého písmena.

 

Doplnění nového stavu v modulu „Čekárna“

V modulu čekárna byl přidán nový stav v rámci procesu zpracování návštěv a to “ Vyvolán „. Nový stav vyvolán byl přidán mezi stav „Nový“ a „V řešení“

Při běžném zpracování návštěvy je tedy proces stavů Nový-Vyvolán-V řešení-Vyřešený

Stavy lze přepínat tlačítkem v horní liště “ Změna stavu“ a nebo pravým tlačítkem na konkrétním pacientovi

 

TIP|: Pokud budete chtít pracovat se stavy v čekárně je nutné mít zapnuté pole v nastavení kalendáře, který používáte. Pro používání klasického procesu práce v čekárně zvolit Správa čekárny = evidence stavů. Pro rozšířené nastavení se stavem „Vyvolán“ zaškrtnuté pole – Vyvolávací systém

 

Postup: Správce->modul Správa organiczace ->Agendy->záložka Kalendáře -> Výběr určitého kalendáře a nastavení

 

Jednodušší založení objednávky do kalendáře na stejný čas

Všeobecně v kalendářích byla provedena úprava mezery mezi jednotlivými záznamy plánovaných na stejný čas. Důvodem je nutnost přidání dalšího záznamu klikem myší přímo do kalendáře.

Při pohledu na kalendář s více záznamy na stejný čas je úprava provedena tak, že z pravé strany je větší mezera, než mezi jednotlivými záznamy.

Novinky ve verzi k 4. 2. 2019

By | specialni | No Comments

Číselné řady – nové kritérium IČZ

Do konfigurace číselných řad Faktur, Externích faktur a Pokladních dokladů bylo přidáno nové kritérium IČZ. V případě, že uživatel potřebuje pro každé IČZ číselnou řadu zvlášť, může si toto kritérium přidat.

Návod: Modul Správa organizace -> Agendy -> záložka Číselné řady. Zeleným tlačítkem Plus přidat vybrané kritérium k vybrané číselné řadě.

 

Změny v kartě pacienta na záložce kontakty

Nově při stisku tlačítka + došlo ke změně pořadí kontaktů. Budou nabízet v pořadí 1) Mobil 2) E-mail 3) Telefon

Zásadní změnou je založení nového pacienta vs. povinné údaje nastavené u UI konfiguraci ordinace (Modul správce – Správa organizace – Struktura – „Volba ordinace“ – UI konfigurace – polžka Povinné údaje – Kontrolovat kontakty typu).

Podle zvolených (zaškrtnutých) možností se při zakládání nového klienta automaticky vytvoří v záložce pacienta nevyplněné záznamy kontaktů. Bez jejich vyplnění nedojte k uložení nového klienta (aplikace Vás upozorní hláškou – „Pole Hodnota v kontaktu musí být vyplněno“). Touto funkcí předcházíme tomu, že uživatelé mají navolené v konfiguraci nutné povinné údaje a nevyplňují je. Potom dochází k neustálým notifikacím v pravém dolním rohu při otevření karty klienta.

 

V kartotéce v podrobném filtru vyhledávání přibylo nové pole

Nyní je možné nově vyhledávat dle telefonního čísla. V databázi kontaktů toto pole vyhledává kontakty typu „Mobil“ a „Telefon“.

Cesta: Kartotéka – tlačítko vlevo nahoře „Podrobný filtr“ – řádek „Telefonní číslo“

 

Oblíbené položky na vyskakovacích oknech, kde se nabízí položky k výběru, možno označovat jako oblíbené ve sloupci *

Do oken, které podporují výběr z číselníků byl přidán sloupec „*“, který bude zařazen na třetí pořadí.

1) Vyskakovací okno, které nabízí více záložek

Zde byla přidána záložka „Oblíbené“. Uživatel si tak v okně výběru všech položek nakliká oblíbené položky a v budoucnu je již nalezne v záložce „Oblíbené“. Položky je možné odznačením z této záložky opět zrušit.

2) Vyskakovací okno, které nabízí pouze výběr

Zde si uživatel navolí oblíbené položky a poté pomocí stisku na hlavičku sloupce „*“ seřadí své vybrané položky. Poté bude mít seřazeny v pořadí “ Oblíbené“ a další.

Novinky ve verzi k 21. 1. 2019

By | specialni | No Comments

CAVE – omezení počtu znaků

Při zadávání textu do pole CAVE na záložce Anamnéza je možné nově zadat 150 znaků. Není možné zadat více znaků. Při kopírování textu do tohoto pole bude také text ořezán na 150znaků.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->karta Anamnéza->pole CAVE v horní části obrazovky

 

Úprava informací v okně Ověření údajů v kartě pacienta

 

VZP jako správce centrálního registru pacientů přestala poskytovat službu, která ověřovala registrace pacienta. Z toho důvodu byly upraveny informace, které se zobrazují pod tlačítkem Ověření údajů v kartě pacienta. Nově se budou zobrazovat pouze údaje o pojištění pacienta.

 

Nová položka v šablonách – čas objednávky

 

Do modulu Nástroje – Šablony – Notifikace byla přidána nová dotahovaná položka „Čas“, který zobrazuje hodiny a minuty objednávky. Do textu notifikace je možné přenést položku „Čas“, která v notifikaci zobrazí čas objednávky. Dokumentace cas_objednavky.

 

Tisk příjmového pokladního dokladu – změna v procesu generování čísla dokladu

 

Číslo příjmového pokladního dokladu se zobrazuje až po stisku tlačítka  Zaplatit a OK

Při platbě pohledávky na kartě „Stav účtu“ se nově bude zobrazovat číslo účtu až při tisku příjmového pokladního dokladu.

TIP|: Pokud budete chtít uvedený doklad z nějakého důvodu stornovat, můžete tak po vygenerování v pravém horním rohu  na kartě „Stav účtu“.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka „Stav účtu“

 

Statistika Přehled registrovaných pacientů

 

Byla vytvořena nová statistika Přehled registrovaných pacientů. Popis jednotlivých filtrů je přiložen dokumentace (obecně je nutné rozlišovat, zda se jedná o registrace zadanou do FG, či odeslanou na pojišťovnu). Sloupec Odpovědný lékař zobrazuje jméno odpovědného lékaře, který registraci pacienta zadal do FG.

 

Možnost filtrování medikace dle ATC skupiny ve vazbě na diagnózu ve statistikách

 

Nově je možné ve statistice předepsané medikace vyhledávat ve filtru dle ATC skupiny.

Postup: modul ->modul Statistika ->odstavec „Předepsané léky“->položka „Předepsané medikace“