All Posts By

fons galen

Novinky ve verzi k 7.7.2020

By | specialni | No Comments

Rozšíření auditní stopy

Byla přidána auditní stopa do okna společnost, IČZ, IČP a pracovník. V rámci funkcionality nejsou zaznamenány změny ve všech položkách, ale pouze v těch, které mění nastavení aplikace.

Nároky z očkování

Byla vyvinuta nová funkcionalita sledování a generování nároků z očkování. Funkcionalita funguje jako hlídač potřeby očkování na základě předem definovaných věkových intervalů pro jednotlivá onemocnění. Tyto nároky je následně možné napojit na automatické odesílaní upozornění pro pacienty. Funkcionalita vytváří seznamy pacientů, kteří by měli očkování absolvovat, ale také poskytuje informace, zda je již pacient na dané očkování objednán a také, zda očkování absolvoval.

Pro bližší specifikaci funkcionality a cenovou nabídku kontaktujte prosím našeho produktového manažera Daniela Petrička na mail petricko@stapro.cz .

Bug: Zakázání přihlašovacích jmen (loginů) do aplikace

Uživatelé, kteří používají k přihlášení do aplikace AIS Galen přihlašovací jméno (login), které neodpovídá požadavkům kybernetické bezpečnosti, již byli o této skutečnosti informováni. Je potřeba, aby uživatel s oprávněním „správce“ toto přihlašovací jméno změnil. Dne 21. 7. bude do aplikace nasazena úprava a uživatelé s nezměněným loginem se již do aplikace nebudou moci přihlásit.

Novinky ve verzi k 23. 6. 2020

By | specialni | No Comments

ARES

Při aktualizaci údajů z Aresu, se do údajů o firmě dotáhnou i údaje o PSČ a stát firmy (defaultně CZ).

Tyto údaje bude následně možné přenést z karty pacienta do eNeschopenky.

 

Manipulace s údaji pacienta

Do karty pacienty bylo přidáno tlačítko „Zobrazit historii“ pro zobrazení auditní stopy u jednotlivých položek v kartě pacienta.

 

Zpracování FT poukazu v rámci jedné společnosti

Dosud bylo možné, aby pracoviště, které vystavuje FT poukaz , vyplnilo pouze existující formulář. Pokud je žádanka přijatá na pracovišti rehabilitace, které spadá do stejné společnosti jako žádající pracoviště, tak pracoviště RHB musí tuto žádanku ručně do AIS Galen přepsat, i přesto, že obě pracoviště spadají do jedná společnosti používající AIS Galen.

Nově byla vytvořená placená funkcionalita, která dovoluje vyplnit FT poukaz na žádajícím pracovišti a přiřadit jej ke zpracování do fronty FT poukazů na pracovišti rehabilitace. Jedná se o podobnou funkcionalitu jako jsou stávající RDG žádanky. V případě zájmu o tuto funkcionalitu kontaktujte produktového manažera D. Petrička na e-mailu petricko@stapro.cz.

 

Umožnit RDG pracovišti převzít žádanku

V tuto chvíli musí pracoviště, které žádá o RDG vyšetření, vybrat pracoviště, na které se žádanka odesílá. Dochází však k tomu, že žádanka je zpracovaná jiným RDG pracovištěm v rámci stejné společnosti. Po nasazení funkcionality se budou ve frontě RDG žádanek na RDG pracovišti zobrazovat všechny žádanky vytvořené na dané společnosti. Pokud žádanka není přiřazena na dané RDG pracoviště, je ve frontě zobrazena šedým písmem. Pokud je žádanka ve stavu Nová, může ji pracovník otevřít a stisknout tlačítko Přijmout, čímž bude žádanka přiřazena na aktuální pracoviště.

 

Mazání existujícího pojištění

Viz příloha

 

Nastavení politiky hesel

S ohledem na vyhlášku 82/2018 Sb. byla doplněna konfigurace pro nastavení politiky hesel uživatelem, kter ýmá oprávnění správce.

Správa organizace – Konfirurace společnosti – záložka Politika hesel.

Zde může správce nastavit vlasnosti, které mají mít hesla uživatelů. Tato pravidla jsou aplikovaná až při další změně hesla, na stávající hesla se nevztahuje.

Zmíněná vyhláška nařizuje tuto politiku hesel, kterou však AIS Galen pouze doporučuje:

(5) Do doby splnění požadavků podle odstavce 3 nebo 4 musí nástroj pro ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací, který používá k autentizaci identifikátor účtu a heslo, vynucovat pravidla

 1. a) délky hesla alespoň
 2. 12 znaků u uživatelů a
 3. 17 znaků u administrátorů a aplikací,
 4. b) umožňující zadat heslo o délce alespoň 64 znaků,
 5. c) neomezující použití malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků,
 6. d) umožňující uživatelům změnu hesla, přičemž období mezi dvěma změnami hesla nesmí být kratší než 30 minut,
 7. e) neumožňující uživatelům a administrátorům
 8. zvolit si nejčastěji používaná hesla,
 9. tvořit hesla na základě mnohonásobně opakujících se znaků, přihlašovacího jména, e-mailu, názvu systému nebo obdobným způsobem a
 10. opětovné použití dříve používaných hesel s pamětí alespoň 12 předchozích hesel a
 11. f) pro povinnou změnu hesla v intervalu maximálně po 18 měsících, přičemž toto pravidlo se nevztahuje na účty sloužící k obnově systému v případě havárie.

Novinky ve verzi k 9.6.2020

By | specialni | No Comments

Zahrnutí výkonu do kapitace

Dosud bylo v nastavení smluvních výkonů možné u jednotlivých výkonů nastavit, aby byly vyloučeny z kapitace. Nyní přibyla možnost opačná, tedy zahrnout daný výkon do kapitace i přesto, že takto není v oficiálním číselníku VZP označen.

Správa organizace – Pracoviště – smlouva s konkrétní pojišťovnou – Parametry smlouvy – sloupec Kapitace (dříve Vyloučit z kap.).

Úprava byla realizovaná na základě potřeby výkony 63053, 63055, 63411 a 63413 vykazovat s nulovou bodovou hodnotu ve chvíli, kdy jsou vykazovány registrovanému pojištěnci (protože tomuto pojištěnci je vykazován balíček péče 63897, 63898 nebo 63899).

Přidání výkonu 09555 do nabídky k vykázání

U jiných odborností než jsou odbornosti 001, 002, 603, 604 a 306 byl přidán výkon 09555 do okna nabídky vykázání signálního výkonu (tzv. regulačního poplatku) u pacientů ve věku 0 – 5,99 let. Výkon musí být uvedený mezi smluvními výkony na pracovišti. V nastavení pracoviště musí být konfiguračně nastaveno, že se má vykázání regulačního poplatku nabízet vždy nebo u konkrétních výkonů.

Hodnota bodu zahr. pojištěnce

Vyhláška č. 268/2019 Sb. stanovuje hodnotu budu pro vykazování výkonu zahraničním pojištěncům. V tuto chvíli má uživatel s rolí Správce možnost v aplikaci v parametrech smluv jednotlivých pojišťoven nastavit hodnotu bodu u zahraničních pojištěnců. Správa organizace – Pracoviště – smlouva s konkrétní pojišťovnou – Parametry smlouvy – sloupec Hodnota bodu zahr. pojištěnce

Statistika Kniha práce neschopných

Do statistiky Kniha práce neschopných byl přidaný sloupec s informací o datu platnosti posledního odeslaného lístku na peníze.

eZpráva

eZprávu bude možné vidět v případě zapnutého nahlížení v komunikaci napříč pracovišti.

Novinky ve verzi k 26. 5. 2020

By | specialni | No Comments

Deaktivace kalendáře   

Ve správě kalendářů (Správa organizace – Agendy – Kalendáře) je možné kalendář deaktivovat, viz příloha.

 

Oprava poukazu na foniatrickou pomůcku

Doklad foniatrických pomůcek je možné v modulu Vyúčtování převést do stavu Nově vyúčtovat nebo Opravit. Změnou stavu se doklady zobrazené v ordinaci Foniatrie stanou opět editovatelnými.

 

Změny k eNeschopence

Změna validace vycházek a dočasné změny adresy – datum platnosti těchto změn bude možné zadat 1 den do minulosti oproti aktuálnímu datu, ale ne starší než je vznik neschopnosti

Položka Správce pojištění bude editovatelná a opravitelná.

Položka Rozhodnuto dne bude needitovatelná – bude se doplňovat vždy aktuální den.

Položky Úraz, Prac. úraz, Úraz jinou osobou a Požití alkoholu/látek budou po odeslání podání RDPN3 needitovatelné.

 

Změna zobrazení rezervovaného času

Zobrazení záznamů s nastavenou rezervací času v Kalendáři, záložka Měsíc bylo pro lepší rozlišení mezi jednotlivými záznamy změněno z jednobarevného na šrafované.

 

eŽádanka ÚZIS Covid-19

Ve čtvrtek 28.5. bude publikována eŽádanka ÚZIS Covid-19. Pro fungování ežádanky je potřeba na společnosti (Správa organizace) vyplnit pole Klíč ÚZIS. Po vyplnění žádanky v AIS Galen budou údaje po stisknutí tlačítka Odeslat přeneseny do formuláře ve webovém prohlížeči, odkud uživatel eŽádanku odešle. Informace o tom, že byla ežádanka z webového rozhraní odeslána, se do AIS Galen nepropisuje stejně jako údaje, které uživatel na webovém rozhraní v ežádance změní.

Novinky ve verzi k 27. 4. 2020

By | specialni | No Comments

Od nové verze bude možné obsah všech chybových  a upozorňovacích oken kopírovat. Tato úprava by měla ulehčit práci s při zadávání chyby prostřednictvim https://helpdesk.stapro.cz/.

Změny k eNeschopence

eNeschopenku bude možné aktualizovat ručně podle údajů z ČSSZ.
Aktualizace bude možná v okně Neschopenka, po pravém kliknutí myší na Neschopenku v levém seznamu neschopenek, které jsou na pacientovi evidované.
Aktualizací se dotáhnou aktuální data vedená na ČSSZ k dané eNeschopence a porovnají se s údaji v Galenu. Uživatel následně bude moci buď aktualizaci celou přijmout nebo odmítnout.
Tento nástroj bude vhodný především při nestandardních postupech a chybových stavech eNeschopenky, například při chybě při samotném odesílaní, kdy se na ČSSZ nemusela dostat všechna data a opačně.

Vyhledávání kódu ortopedické pomůcky podle původního kódu

V platném poukazu na ortopedickou a léčebnou pomůcku lze vyhledávat i podle původního kódu pomůcky (původní kód před změnou od 1. 10. 2019).

Statistika ÚZIS Psychiatrie činnost

Byla upravena statistika ÚZIS Psychiatrie činnost tak, že statistika zobrazuje počet ošetření na základě pacientů, kterým byl daný den vykázán alespoň jeden výkon. Původně byly zobrazovány dvě varianty počtu ošetření – podle vykázaných výkonů a podle počtu pacientů, kterým byl daný den zadán zápis do dekurzu. Počet pacientů podle zápisu do dekurzu se již nezobrazuje. Zobrazuje se pouze počet pacientů, kterým byl zadán alespoň jeden výkon. Výpočet počtu pacientů, kterým byl zadán výkon, se nezměnil.

Novinky ve verzi k 14. 4. 2020

By | specialni | No Comments

Rekapitulace DPH na faktuře

Ve čtvrtek 16. 4. v dopoledních hodinách bude na fakturu, která je vydávána pacientovi nebo firmě, doplněna rekapitulace DPH.

Nahlížení na data uživatele

V případě, že je v konfiguraci společnosti zapnuto monitorování nahlížení na data, bude nyní monitorováno také nahlížení na data uživatele. Informace o nahlížení jsou zobrazeny v modulu Systémové logy. Zároveň byly skryty některé sloupce z přehledu uživatelů tak, aby zobrazené informace byly ve shodě s GDPR.

Log Exportu kartotéky

Kartotéku může z ordinace exportovat pouze uživatel, který má také roli Správce. Nově je každý, i neúspěšný, pokus o export kartotéky logován v modulu Systémové logy – záložka Historie.

Novinky ve verzi k 2. 3. 2020

By | specialni | No Comments

    Úprava zobrazení horní nabídkové lišty

Bylo upraveno zobrazení horní nabídkové lišty. V závislosti na velikosti okna, ve kterém je aplikace zobrazena, se zobrazuje pouze určitý počet možností v liště. Ostatní jsou zobrazeny pod tlačítkem Další.

 

    Dashboard

Dashboard je možné zobrazit nejen z kartotéky, ale také nově přímo z karty pacienta. Dashboard i nadále zobrazuje údaje za celé pracoviště. Nově byl do dashboardu přidán přehled výkonů.

 

    Aktualizace statistiky ÚZIS Psychiatrie

Byla aktualizována statistika ÚZIS Psychiatrie – byl přidán poslední řádek v části III. Počet léčených pacientů ve sledovaném roce

 

    Přidání druhé medikace na recept a el. recept

Na základě novely vyhlášky č. 329/2019 Sb. s účinností od 1. března 2020 bude možné opět na elektronický (i papírový) recept předepsat dvě medikace.

 

    Lístek na peníze bude možné odeslat ihned po úspěšném odeslání RDP1

Datum „Trvání ke dni“ však bude možné zadat pouze aktuální datum nebo datum tři dny do budoucnosti. Datum do minulosti již (oproti stávajícímu chování) nebude možné zadat.

Dashboard zobrazuje všechny neschopenky, ke kterým nebyl k 11. – 14. dni neschopnosti odeslán lístek na peníze. To znamená, že pokud byl lístek na peníze odeslán např. 1. den neschopnosti, bude tato neschopenka     zobrazena v dashboardu, protože lístek na peníze nebyl odeslán k 14. dni neschopnosti. Pokud bude lístek na peníze odeslán 11. – 14. PN, objeví se upozornění o potřebě dalšího odeslání lístku 25. den ode dne odeslání předcházejícího lístku na peníze.

Informace o ukončení technické podpory OS Windows 7

By | specialni | No Comments

Informace o ukončení technické podpory OS Windows 7

 

Společnost Microsoft ukončí k 14. lednu 2020 technickou podporu operačnímu systému Windows 7 a z toto důvodu nebude od tohoto data možné poskytnout technickou podporu uživatelům AIS Galen, kteří tento operační systém budou i nadále využívat.

 

Verzi operačního systému je možné zjistit kliknutím pravým tlačítkem myši na „Tento počítač“ – „Vlastnosti“.