specialni

Novinky ve verzi k 13. 5. 2019

Odstranění položky „Hmotnost“ z karty pacienta

V kartě pacienta byla zneaktivněna kolonka pro zadání hmotnosti pacienta. Hmotnost pacienta z této kolonky se přenášela do eReceptu (v rámci eReceptu nepovinná položka). Zároveň byla v eReceptu kolonka pro zadání hmotnosti pacienta vytvořena. Do nově vytvořené kolonky hmotnost v eReceptu se hmotnost přenáší z měření, které je zadané v dekurzu. Uživatelé, kteří v kartě pacienta zadali hmotnost, budou v následujících dnech kontaktováni s dotazem, jakým způsobem chtějí s údajem naložit. Po ujasnění bude kolonka z karty pacienta smazána.

Změna pořadí „0“ u přeočkování

V případě, že byla očkovací látka pacientovi podána v rámci tzn. přeočkování, tak bylo vyplněno pořadí 0 proto, že se u přečkování neuvádí jeho pořadí (to se uvádí pouze u dávek). Nyní byla provedena úprava, kdy místo pořadí 0 bude přeočkování označeno jako Přeočk.

Vyřazování ze skupin

V tuto chvíli je možné vyřadit ze skupiny/skupin nebo z dispenzární skupiny/skupin více pacientů naráz v rámci jedné ordinace. Po označení pacientů a stisku pravého tlačítka myši se objeví mj. možnost Vyřadit.

Uzamknutí dekurzu a anamnézy při úpravě jiným uživatelem

Byla upravena funkcionalita uzamčení a editace dekurzu. Pokud má uživatel otevřen dekurz pacienta a jiný uživatel přihlášený na stejného odpovědného lékaře vkládá do dekurzu text z jiné části aplikace (např. automatické vložení poučení o očkování do dekurzu po zadání očkování), bude první uživatel o tomto kroku informován a dotázán, zda chce svůj text sloučit s textem jiného uživatele. V případě, že má uživatel dekurz uzamčen, nemůže jiný uživatel vkládat do dekurzu přílohy. Funkcionalitu je i nadále možné vypnout/zapnout v konfiguraci pracoviště.

Úprava nabídky očkovacích látek

V případě, že má uživatel na pracovišti nastaveno, aby se zobrazovala nabídka oblíbených očkovacích látek, ale zároveň na pracovišti nejsou oblíbené očkovací látky definovány, jako první se otevře nabídka očkovacích látek v záložce Aktivní.

Automatická kontrola na zadání regulačního poplatku

V konfiguraci pracoviště je nyní možné nastavit, zda a za jakých podmínek se má uživateli nabízet vykázání regulačního poplatku (tzv. signální výkon 09543, atd.). Celou kontrolu na zadání regulačního výkonu je možné vypnout odškrtnutím checkboxu Nabízet vykázání regulačního poplatku. V případě zaškrnutí checkboxu uživatel volí mezi možnostmi:
A) Vždy – po zadání jakéhokoli výkonu ve výkonech k aktuálnímu dni se po stisku tlačítka OK nabídne vykázání poplatku.
B) Při ukládání konkrétního výkonu – po vykázání konkrétního výkonu k aktuálnímu dni se po stisku tlačítka OK nabídne vykázání poplatku. Tyto konkrétní výkony, po jejichž vykázání se má regulační poplatek nabízet, je potřeba definovat v přehledu smluvních výkonů zaškrtnutím checkboxu u daného výkonu ve sloupci Regul. popl. Tento sloupec se zobrazí až ve chvíli, kdy bude zapnuta možnost „Při ukládání konkrétního výkonu“ v konfiguraci pracoviště.
Nabídka regulačního poplatku se zobrazuje pouze při vykázání výkonu k aktuálnímu dni.